1.12.2006 To 10.12.2006 | 21.12.2006 To 31.12.2006

 

¯ Á¸h®, um]nõ¯Ú®, \µz ¸x
PõºzvøP ©õu® 28, ¦uß QÇø©
13.12.2006
\zS¸ A¸Ð®
""{zv¯ ©[PÍ ©xµ®''

¦uÛÀ ö£õȲ® AÔÄ ö©õÈÄ

* AÔÄ Â¸zvUS `›¯ \UvPÒ ªPÄ® EuÄQßÓÚ. uØ÷£õx `›¯ ‰ºzv ÷Pmøh |m\zvµ ©sh»zvÀ EøÓQßÓõº. ÷Pmøh |m\zvµzvß ©PzxÁzøu¨ £ØÔ ]ÁS¸©[PÍ P¢uºÁõ ÿ»ÿ Ci¯õ¨£ ]zu _ÁõªPÒ {øÓ¯ ÂÍUP[PøÍ AÎzxÒÍõºPÒ. ÷Pmøh, B°À¯® ÷£õßÓ ]» |m\zvµ[Pøͨ £ØÔ¨ £»¸®uÁÓõÚ Gsn[PøÍU öPõsk C¸UQßÓõºPÒ. CzuøPz uÁÓõÚ A¤¨µõ¯[PÎÚõÀ C¢u |m\zvµzøuU öPõsh BsPЮ, ö£sPЮ Á¸¢xQßÓÚº.

* |m\zvµ[PÒ AøÚzx÷© AøÚÁ¸øh¯ vÚ\› ÁõÌÂØS® CßÔ¯ø©¯õuøÁ÷¯. Cx |À» |m\zvµ®, Cx öPmh |m\zvµ® GßÖ uÁÓõP¨ ¤›zx¨ £SzuÀ Thõx. ¦uß QµPzvØS E›zuõÚuõP ÂÍ[SÁx ÷Pmøh |m\zvµ® BS®. C¢uU ÷Pmøh |m\zvµzv÷» `›¯ ‰ºzv EøÓøP°À, APsh Âzø¯¨ ¤µPõ\ \UvPÒ AuõÁx AÔĨ ¤µPõ\ \UvPÒ AøÚzx |m\zvµzuõ¸US® EshõQßÓÚ.

* AÔĨ ¤µPõ\®, Bß©¨ ¤µPõ\®, öu´Á¨ ¤µPõ\®, ©xµ¨ ¤µPõ\®, ©[Pͨ ¤µPõ\® BQ¯ I¢x ÁøP¯õÚ •UQ¯©õÚ ¤µPõ\ \UvPÒ JÆöÁõ¸Á¸US® ªPÄ® ÷uøÁ÷¯! CÆÁøP°÷» `›¯ ‰ºzv, ÷Pmøh |m\zvµzv÷» ¤µ÷Á]US® ÷£õx HØ£kÁx uõß ""©xµ Âzø¯¨'' ¤µPõ\©õS®.

* ""Âzø¯¨ ¤µPõ\®'' GßÓõÀ uõÚõP÷Á, ¦s¯¨ §ºÁ©õP AÔ¢x öPõÒÁx. AuõÁx, uõÚõP _¯®¤µPõ\©õP AÔ¢x öPõÒÍU Ti¯øÁ÷¯, S¸S»Áõ\ AݧvPÍõS®. uõÚõP÷Á GßÓõÀ, uõ÷Ú £izx AÔ¢x öPõÒÁx Gߣx Qøh¯õx. \ØS¸Âß •ßÛø»°÷» GÊQßÓ B]ºÁõu \UvPÍõÀ, J¸Á¸øh¯ ÷uPzvÀ, ©ÚvÀ, EÒÍzvÀ _¯® ¤µPõ\©õP GÊQßÓ Âzø¯ \UvP÷Í ÷Pmøhhõµõ AÔĨ ¤µPõ\ \UvPÍõS®.

* |® ]ÁS¸©[PÍ P¢uºÁõ ÿ»ÿ Ci¯õ¨£ ]zu _ÁõªPÒ, ÷Pmøh |m\zvµ \Uvz u»[PÒ £»ÁØÔ¾® Â÷\å©õÚ §øáPøÍ \•uõ¯ |» §øáPÍõP {PÌzv EÒÍõºPÒ. u®ªh® §µõh®, B°À¯®, ÷Pmøh ÷£õßÓ |m\zvµUPõµºPÒ Á¸® ÷£õx, Cv¾® ö£õxÁõP CzuøP¯ |m\zvµ•øh÷¯õ¸USz v¸©n® BPÂÀø»÷¯ GßÓU SøÓ£õmkhß Á¸® ÷£õx, AÁºPÒ ©Ú EÖv, ©÷ÚõøÁµõU¯®, ©÷Úõøu›¯® ö£Ö® ©õºP[PøÍ AÎzh¸ÒÁõº.

* AøÚzx Âu©õÚ |m\zvµ \UvPЮ J¸Á¸øh¯ ÁõÌUøP°À ÷uøÁ÷¯! CvÀ ÷Pmøh |m\zvµ® Gߣx ¦u QµPzvØS E›zuõÚuõÀ, ÷Pmøh°À `›¯ QµP® EøÓ²® Põ»zvÀ Âzø¯ \UvPÒ {øÓ¢u u»[PÎ÷» §âzx Á¢uõÀ ]Ó¨£õÚ ÁøP°÷» CÁºPÐUS ÁõÌUøP Aø©²® GßÖ ÷£õvzx, ÷Pmøh |m\zvµ \UvPÒ {øÓ¢u u»[PÎÀ BØÓ ÷Ási¯ §øá •øÓPøÍ ÿ»ÿ Ci¯õ¨£ ]zu _ÁõªPÒ Gkzxøµzuõº.

* ö£õxÁõP J¸ |õÒ ÷Pmøh |m\zvµ |õÒ GßÓõÀ, A¢|õÎ÷» \¢vµ QµP® ÷Pmøh |m\zvµ ©sh»zv÷» EøÓQßÓx GßÖ ö£õ¸Ò. ÷Pmøh |m\zvµ ©sh»zv÷» `›¯ß ¤µPõ]US® ÷£õx HØ£kQßÓ Âzø¯¨ ¤µPõ\ \UvPÒ ÷ÁÖ, ÷Pmøh |m\zvµ ©sh»zv÷» \¢vµß EøÓ²® ÷£õx HØ£kQßÓ \¢vµ Âzø¯¨ ¤µPõ\ \UvPÒ ÷ÁÖ.

* ö£õxÁõP, A©õÁõø\ vÚzvÀuõß `›¯Ý®, \¢vµÝ® J÷µ |m\zvµ ©sh»zvÀ EøÓQßÓ QµPz ußø©PÒ HØ£kÁuõÀ `›¯Ý®, \¢vµÝ® ÷Pmøh |m\zvµzvÀ C¸UQßÓ |õmPÒ, ªPÄ® \Uv Áõ´¢u AÔĨ ¤µPõ\ |õmPÍõS®.

* ]Á‰ºzv, ÷Pi¼¯¨£º GßÓ A§ºÁ©õÚ ö£¯øµz uõ[Q A¸ÒQßÓ u»[PÒ ¦u QµP \UvPÒ, AuõÁx Âzø¯ \Uv {øÓ¢u u»[PÍõS®. DìÁµß, ÷Pi¼¯¨£º GßÓ A›¯ ö£¯øµz uõ[Q A¸Ð® u»[PøÍ, CÛ÷¯Ý® AÔ¢x öPõsk, ¦ußQÇø© ÷uõÖ® Czu»[PÎ÷» ÁÈ£õkPøÍ BØÔ ¤ÒøÍPÐUS |À»ÔøÁ¨ ö£ØÖz u¸ÃºPÍõP!

÷©À

¯ Á¸h®, um]nõ¯Ú®, \µz ¸x
PõºzvøP ©õu® 30 öÁÒÎU QÇø©
15.12.2006
©÷Úõøuº¯® u¸® ©[PÍ |Áª

* ""]ÁS¸ ©[PÍ P¢uºÁõ'' GßÖ §÷»õPzuõµõ¾®, ""öPÍìx£ ¦¸åº'' GßÖ ÷uÁ÷»õPzuõµõ¾® ÷£õØÓ¨ ö£Ö® ÿ»ÿCi¯õ¨£ ]zu _ÁõªPÒ, Põ» \UvPøÍ, Põ»zvß ©îø©PøÍ, |øh•øÓ P¼²PzvØ÷PØ£z u® A¸m^hµõ® ÿS¸©[PÍ P¢uºÁõ ÿöÁ[Phµõ©ß AÁºPÐUS |ßS ÂÍUP©õP GkzxøµzxÒÍõºPÒ.

* ¦µõnU Põ»[PÎÀ EÒÍ Põ»\Uv ÂÍUP[PÒ, P¼²P |øh•øÓ°÷» £» öu´Áõºzu©õÚ Aºzu[Pøͨ £vzxz u¸QßÓÚ. \ØS¸Âß S¸S»Áõ\zvß ÷©À BÌ¢u |®¤UøPø¯U öPõsk x»[Q¯ v÷µuõ ²Pzvß PhÄÒ £Uvø¯U P¼²Pzv÷» Gvº£õºUP •i²©õ? ÁÀÂøÚPÒ |õÒ÷uõÖ® ö£¸zx Á¸QßÓ P¼²Pzv÷», |À»ÁºPÒ BÌ¢u CøÓ£Uv, \ØS¸Âß ÷©À Aø\ÁØÓ |®¤UøP, ªS¢u ©÷Úõ\Uv, ©÷Úõ øÁµõUQ¯®, ©Úz xoÄ, CÁØÖhß ¤Ó¸US® |À» ©÷Úõøuº¯® Fmi, ÁÈPõmi¯ Ásn•©õ´ ÁõÇ ÷Ási¯ AئuU Phø© HØ£mkÒÍx.

* GUPõ»zx® |À÷»õºPÒ ©Úa ÷\õºøÁ AøhuÀ Thõx. |À»ÁºPÐUSzuõß P¼²PzvÀ £»zuz xߣ[PÒ HØ£kÁx ÷£õÀ ÷uõßÖ®. HöÚßÓõÀ, w¯ÁºPÒ u[PÒ w¯ ÁÈPÎ÷» öuõhº¢x, _¯|»©õ´ G¨£i ÷Ásk©õÚõ¾® P¼°À \®£õvzxU öPõÒÍ»õ® GßÓ xº©Ú¨£õßø© HØ£mk ÂmhuõÀ, w÷¯õºPÒ, |À÷»õºPøÍ÷¯ u[PÒ •uÀ Gv›PÍõPU P¸xQßÓõºPÒ. BÚõÀ, |À÷»õºPÎß öÁÀ» •i¯õ ÁÀ»ø©÷¯ AÁºPÒ öPõsk C¸UQßÓ BÌ¢u CøÓ |®¤UøP BS®. |À÷»õºPøÍ C¢u E»Q÷» |ßS ÷uÁ ÁÀ»ø©²hß ÁõÇ øÁzx, |À÷»õºPøÍ ö©ß÷©¾® E¸ÁõUQz w÷¯õºPøÍz v¸zxÁuØPõPzuõß u®•øh¯ ©õÝh |ÀÁõÌUøP Gߣøu |À÷»õºPÒ ¦›¢x öPõsk ÁõÌÁõºP÷ͯõÚõÀ, G¢u Âu©õÚ ©÷Úõ øu›¯ªßø©²® J¸ ÷£õx® AÁºPøÍ Ashõx.

* ö£õxÁõP, |Áªz vv |õÒ |À» ©÷Úõøu›¯zøu AÎUPU Ti¯uõS®. CuÚõÀuõß £À»õ°µU ÷PõiU PnUPõÚ A_µºPøÍ öÁßÓ xºUøPUS E›zuõÚ vv¯õP (|Áµõzv›°ß) |Áªz vvz x»[SQßÓx. xºUPõ ÷u w¯ \UvPøÍ öÁßÖ®, v¸zvhÄ® |À» ©÷Úõøu›¯zøu |À÷»õºUS AΨ£uØPõPÄ®,

* ¦ußQÇø© ÿÂèq xºUøP¯õPÄ®,

* S¸Áõµ©õQ¯ ¯õÇUQÇø© ÷uõÖ® _¯®¦ ‰ºzvz u»[PÎ÷» ÿ]ÁxºUøP¯õPÄ®,

* öÁÒÎUQÇø© ÿ\õ¢u ìÁ¹¤o xºUøP¯õPÄ® §âzxz u® §áõ£»ßPøÍ Ai¯õºPÐUS |ÀSQßÓõÒ. GÚ÷Á, ©÷Úõøu›¯® CÀ»õx ÁõÌ£ÁºPÒ, ¦uß, ¯õÇß, öÁÒÎ BQ¯ ‰ßÖ vÚ[Pξ® öuõhº¢x ÿxºUPõ ÷uÂUPõÚ Âµu® C¸¢x §âzx Á¸uÀ ÷Ásk®.

* |ÁªUS E›¯ Â÷\h©õÚ ÁÈ£õmkz u»[PÐÒ JßÓõP ÂÍ[SÁx, v¸¨£zyº A¸QÀ EÒÍ ÷|©® v¸zu»©õS®. Aèh »ôªPÒ, |Á xºUøP¯¸hß ö£õ¼QßÓ u»®, xºUPõ \UvPÒ ªS¢u u»®.

* |Áz v¸¨£vPÒ GߣuõP Jߣx ÁøP¯õÚ ö£¸©õÒ u»[PЮ Esk. S®£÷Põn® A¸÷P v¸|õ[Tº Qµõ©® •Êx÷© ÷Põ°À ©¯©õPU Põm] AÎUQßÓx. |Áªz vv ÷|µ® •ÊÁx÷© v¸|õ[Tº u»zv÷» u[Q C¸¢x, ]Á, Âèq ÷£uªßÔ AøÚzxU ÷Põ°ÀPøͲ® u›]¨£uõÀ, |À» ©÷Úõøu›¯zøu¨ ö£ØÔh •i²®.

* vÚ\› ö\´vzuõøͨ £iUS® ÷£õx, {øÓ¯ AUµ©[PÒ |h¨£x ÷£õÀ ÷uõßÔÚõ¾®, ""|h¨£öuÀ»õ® AøÚzx® Põµn Põ›¯zxh÷Ú÷¯ {PÌQßÓÚ! AøÚzx® |ßø©U÷P! |h¨£öuÀ»õ® |õµõ¯nß ö\¯÷»!'' & GÚ HØÖ, ©÷Úõ øu›¯®, ©Úz xoÄ, ©÷Úõ£õÁzxhß |ØPõ›¯[PøÍ |hzxÁuØS ¯õÇÝ®, |Áª²®, öÁÒΰÀ u\ª²® Ti Á¸® |õmPÒ ]Ó¨£õP EuÄ®.

* P¼²Pzvß Pº© £›£õ»Úzøu |ÁQµP ‰ºzvPÒ HØÖ C¸¨¤Ý®, \ØS¸Âß \z\[P¨ §ºÁ©õÚ Pº© £›£õ»Ú® GÝ® ÷£õx, |ÁQµP ‰ºzvPÒ ªPÄ® BÚ¢u® Aøh¢x, \ØS¸©õºPÐUS¨ ö£›x® EuÄQßÓõºPÒ. CuÚõÀuõß, \ØS¸Âß \z\[Pzvß £õÀ Aø©QßÓ Ai¯õºPÐøh¯ Pº© £›£õ»Ú÷© Â÷\å©õÚ •øÓ°À A¸m £›£õ»Úzøu AøhQßÓx.

* G¢u J¸ \ØS¸Ä÷© u®ø©a \õº¢x Á¸QßÓ CøÓ¯i¯õºPÒ, u®•øh¯¨ §ºÁ öáß© Pº© ÂøÚPøÍ |ßS, £›§µn©õP Enº¢x, AÁØøÓ AÝ£ÂUPa ]zu©õQ²®, Pº©ÂøÚU ÂøÍÄPøÍU PȨ£÷u ÷©À GÚz öu΢x, xߣ[PÐUS Cøh÷¯²®, |ØPõ›¯[PøÍ |hzxÁuØPõÚ ©÷Úõ øu›¯zøu²®, ©÷Úõ vhzøu²®, ©Ú õzøu²® u¸QßÓõº.

* ÿµõ©a\¢vµ ‰ºzv÷¯ ©Ú õzøu¨ ö£ØÓ u»® uõß \õU÷Põmøh ÿõ÷\Pµ ]Á‰ºzv A¸ÒQßÓ u»©õS®. ÿõ÷\Pµº Gߣx ]ÁÝUS E›zuõÚ ªPÄ® Â÷\å©õÚ ö£¯º. õ\UvPÒ {øÓ¢u ¦Ûu©õÚ ©ÓÁºPÒ {øÓ¢u ö\mi|õk¨ £Sv°÷», õ÷\Pµº GßÓ ö£¯øµ Eøh¯ÁºPÒ {øÓ¯ Esk. õ÷\Pµ® GßÓõÀ AÇS®, |ÎÚ•® ªÎºQßÓ ÷uÁõ® GßÖ ö£õ¸ÍõS®. öÁÖ® EhÀ £»•®, B²u £»•®, ©¢vµ £»•® ©mk® õ©õQ Âhõx, CÁØøÓ |ÎÚ©õP, vƯ©õP, uõº«P Ÿv¯õÚ •øÓ°÷» £¯ß£kzxuÀuõß Ãµ÷\Pµ® BS®.

* ©÷Úõøu›¯® CßÔU ÷PõøǯõP ÁõÌQßÓÁºPÒ, ¤Ó¸US Ag] Ag] ÁõÌQßÓÁºPÒ, £»•ÒÍ EÓÂÚºPÐUS®, £»•ÒÍ AvPõ›PÐUS® £¯¢x öPõsk vÚ\› ÁõÌøÁ |hzxQßÓÁºPÒ, w¯ \UvPøÍ PøÍÁuØPõP,

* õ \UvPøÍ uõ[Q A¸Ò£õ¼UP ÁÀ» u\ªz vv |õÎ÷», \õU÷Põmøh ÿõ÷\Pµ ]Á‰ºzvø¯ ÁÈ£kuÀ Â÷\å©õÚuõS®.

""õ÷\Pµ, õ ÷\Pµ, õ ÷\Pµ £õî©õ®!

õ÷\Pµ, õ ÷\Pµ, õ ÷\Pµ µm\©õ®!''

GßÓ A¸©¢vµzøu CµÂ¾®, CµÂÀ £¯o¨£ÁºPЮ, CµÂ÷» £o¦›£ÁºPЮ (on night duty), Kv²® |Áªz vv ÁÈ£õkPøͲ®, \õU÷Põmøh ÿõ÷\Pµ µu §øáPøͲ® ÷©ØöPõsk Á¢uõÀ, |À» ©÷Úõøu›¯zøu¨ ö£ØÔh •i²®.

÷©À

¯ Á¸h®, um]nõ¯Ú®, ÷í©¢u ¸x
©õºPÈ ©õu® 1, \ÛUQÇø©
16.12.2006
©÷Úõ£»® u¸® ©õºPÈ

* ""]ÁS¸ ©[PÍ P¢uºÁõ ÿ»ÿ Ci¯õ¨£ ]zuº'' AÁºPÒ, ©õºPÈ ©õu® •Êx÷©, v¸Asnõ©ø»°À u® ^hµõ® öÁ[Phµõ©Ýhß u[Q C¸¢x, vÚ•÷© ¤µ®© •Tºzu ÷|µzvÀ A¸nõ\»zøu Á»® Á¢x, B[Põ[÷P AßÚ® Áizxz uõÚ©õP AÎzx Á¢uõº. ©õºPÈU SΛÀ Gmk ø©À Q›Á»® Á¸uÀ GÛÀ, ªS¢u ©÷ÚõøÁµõU¯® §si¸UP ÷Ásk® AÀ»Áõ! SεÀ»÷Á Ax! £Uvz uκ Aß÷Óõ! B®, ªS¢u øÁµõU¯®, ©÷Úõøuº¯®, ©÷Úõvh® AøÚzøu²®ªP GÎvÀ ö£ØÖz uµ ÁÀ»x©õ²® Aß÷Óõ ¦Ûu©õÚ ©õºPÈU Põ»® x»[SQßÓx! CÆÁøP°À J¸ ©õºPÈ°À ö£Ö® ÷¯õP \UvPÒ £zuõskPÐUS¨ ÷£õx©õÚuõP C¸US®, BÚõÀ Cuß F÷h uõ® ö£ØÓ ÷¯õP \UvPøÍ Âµ¯® ö\´¯õ©À C¸UP ÷Ásk÷©!

* CßÖ `›¯ QµP® Põø» 7.25 ©oUS, uÝ_ µõ]°÷» ¤µ÷Á\® ö\´vh, ©õºP]µ ©õu® GßÖ AøÇUP¨ ö£Ö® ©õºPÈ ©õu® öuõh[SQßÓx. \º÷ÁìÁµß ¤µ£g\zvß EÒЮ, ¦Ó•©õ´ ¯õ[PÝ©õ´ EøÓQßÓõß GßÖ ÂÍUS® ÷£õx, Põ»®, ö£õ¸Ò, PõØÖ, BPõ¯®, {»®, }º, ö|¸¨¦ GÚ AøÚzv¾® µ {ØQßÓ £µ®ö£õ¸m ußø©ø¯²® SÔ¨£÷u CøÓ¨ £µ®ö£õ¸m \Uv¯õS®.

* CøÓÁß ö£ÖuØP›¯ BØÔøÁ AÎzvmh ÷£õx®, £SzuÔøÁ •Êx® £¯ß£kzuõx, SÖQ¯ ©Ûu AÔÂÀ uØ÷£õøu¯ ©Ûu S»® ÁõÇz uø»¨£kQÓx AÀ»Áõ! GÛÝ®, SÖQ¯ AÔÁõ°Ý®, £Uv¨ §ºÁ©õP GÎø©¯õP En¸® ÁøP°Àuõß, £µ©õz©õÁõP Q¸èn £µ©õz©õ ÷uõßÔÚõº. ©õu[PÎÀ u©US ªPÄ® ¨Ÿv¯õÚx, ªPÄ® ¤izu©õÚx ©õºPÈ GÚ £PÁz Røu°÷» EøµzxÒÍ ÿQ¸èn £µ©õz©õÂØS E›¯ C¢u ¯ Á¸hzvß ©õºPÈ ©õu©õÚx, _Áõv |m\zvµzv÷», HPõu]z vv |õÎ÷» \ÛUQÇø© AßÖ ¤Ó¨£uØS, |õ® ªPÄ® öPõkzx øÁzuÁºPÍõQß÷Óõ®.

* ÷©¾®, _Áõv |m\zvµ® ªPÄ® A§ºÁ©õP ‰ßÖ |õmPÐUSz v›vÚ©õP {µÂ, CßøÓ¯ ©õºPÈ ©õuzvß •uÀ ÷uv°÷», 24 ©o ÷|µ•®, 60 |õÈøP²®|õÒ •Êx©õ´ {µÂ Á¸Áx Â÷\å©õÚ £»ßPøÍz u¸ÁuõS®.

* AÝå®, _Áõv, ª¸P]Ÿå® BQ¯ ‰ßÖ |m\zvµ[PЮ, ö£õxÁõP, \P»©õ´ |ßS HØÖ Á¸ÁuõÀ CÁØøÓ •Tºzua ]Ó¨¦øh¯ÚÁõP |® ö£›÷¯õºPÒ ÷£õØÖQßÓõºPÒ. CßÖ ©õø» 4.51 ©o Áøµ HPõu]z vv {µÂ, CßøÓ¯ ©õºPÈ ©õuzvß •uÀ |õÒ ö£¸©õÐUS ªP ªP¨ ¨Ÿv¯õÚuõP Aø©¢x, |©US |ßS Áµ©ÎUPU Põzv¸UQßÓx. P¼²P ©Ûuß |À» ¦zvø¯U öPõsi¸¢uõ¾®, öPmh ©ÚvÚõÀ AiUPi BUQµªUP¨ ö£ØÖ, \£»zvØS BÍõQ w¯vߣõÀ ö\ÀQßÓ ©Ú£»ÃÚzøuU öPõsk C¸UQßÓõß. \£»®, ©Ú£»ÃÚ®, ÷PõøÇzuÚ®, ©÷Úõøu›¯ªßø©, ¥vU öPõÒuÀ ÷£õßÓ £»Ä® uØPõ»zvÀ P¼²P ©ÛuøÚ Bmi¨ £øhzxU öPõsk Á¸QßÓÚ.

* CÆÁõÖ G¨÷£õx® ÷PõøÇzuÚ® {øÓ¢x ÁõÌQßÓ ©ÛuÝUS |À» ©÷Úõøu›¯®, õ®, ©÷Úõ \Uvø¯ AΨ£x HPõu] µu \Uv¯õS®. Cv¾® \ÛUQÇø©÷¯õk ÷\º¢x Á¸QßÓ HPõu]z vv ªP ªP Â÷\å©õÚx. _Áõv |m\zvµ® 60 |õÈøP²® Ti Á¸® C¢|õÎÀ, ÷|ØÖ Põø» 7.25 ©oUS `›÷¯õu¯zvØS ¤ß, uÝ_ µõ]°÷» `›¯¨ ¤µ÷Á\® HØ£mk, ©õºPÈ ©õu¨ ¤Ó¨¦z öuõh[Q¯ø©¯õÀ, ©õºPÈ ©õuzvß Âi¯ØPõø» §øáø¯ |õøÍ GÚU öPõÒ÷Áõ¸® Esk. uݺ ©õu¨ ¤Ó¨£õU C¢|õøÍU öPõÒQßÓõºPÒ.

* ©õºPÈ°À J¸ |õ÷ÍÝ® ö\ßøÚ A¸QÀ EÒÍ ]zxUPõk ÿ_¢uµµõᨠö£¸©õÒ B»¯zvÀ ÁÈ£kuø»a \[PÀ£©õPU öPõsikP!

÷©À

¯ Á¸h®, um]nõ¯Ú®, ÷í©¢u ¸x
©õºPÈ ©õu® 2, bõ°ØÖU QÇø©
17.12.2006
¦›¯õu ¦so¯U PnUS

ÿ¦µzuõÒ,ÿ¦µ¢uõÛÀ ©UPÎß ÿuÚ©õ´ ©»µmk®!

* xÁõu] v¸|õÒ, v¸©PÍõ® ©íõ»USªUS ªPÄ® ¨Ÿv¯õÚx GßÖ |õ® AÔ÷Áõ®. £ÁÇ ©À¼, \ºUPøµ¨ ö£õ[PÀ, ¯õøÚ, ÂÀÁ®, £_ ö|´, £_, uõ©øµ, •Êø©¯õÚ Am\øu A›] ©oPÒ, \¢uÚ® ÷£õßÓÁØÔÀ G¨÷£õx® »ôª Phõm\ \UvPÒ §›zx C¸US®. CÆÁõÖ ""ÿ (¦µ)\UvPÒ'' ö£õÈ¢x Á¸® xÁõu] |ßÚõÎ÷», ""ÿ(¦µ) \UvPÒ'' £›©ÎUS® vµÂ¯[Pøͨ £¯ß£kzv¯ÁõÖ, Jmi¯ÁõÖ ÁõÌUøPø¯ |hzvU öPõÒÍ ÷Ásk®.

* " "ÿ¦µ®'' Gߣx (ÿ=»USª) v¸©PÒ EøÓ²® ÷»õP©õS®. A›¯¿º A¸÷P ÿ¦µ¢uõß GßÓ u»zvÀ ªPÄ® £Çø©¯õÚ B»¯® ]v»©øh¢x EÒÍx. Aµ\º÷Põ°À ÷£õßÖ v¸©PÎß ÁµÁÍ® öPõÈUS® u»®. CuøÚa ^µø©zxz u¸® £õU¯® ö£Ö÷ÁõºUS, ÷uøÁ¯õÚ |Ø£oPøÍ BØÖ÷ÁõºUS |Øö\ÀÁ®, |Ø\¢uv²hß |ßS £›©Îzxz uøÇUS®.

* |õ® £ß•øÓ Á¼²Özv Eøµzx Á¸Áx ÷£õ», »ôª Phõm\® Gߣx öÁÖ® ö\ÀÁa ÷\ºUøP ©mk® AÀ», ö\ÀÁ {øÓ¯ ÷\º¢uõ÷»÷¯ P¼°À w¯ ÁÇUP[PÐUS BÍõQ, BnÁzuõÀ, AP[PõµzuõÀ |ØSn[PÒ £Ô ÷£õQßÓ AÁ» {ø»ø¯zuõß P¼²PzvÀ |õ® PõsQß÷Óõ®. CuØS ‰» Põµn®, Pkø©¯õÚ EøǨ¤ßÔ, _P÷£õP[PøÍ÷¯ |õkQßÓ, G¨£i ÷Ásk©õÚõ¾® \®£õvUP»õ® GßÓ ÁøP°»õÚ Auº©õÚ ©Ú¨£õßø©÷¯ ö£¸Q Á¸ÁuõS®.

* J¸ÂuzvÀ ö\õÀ»¨ ÷£õÚõÀ, £n® ÷\ºuÀ Gߣx ¦so¯ \Uvø¯ ©õØÔ¨ ö£ØÖ Á¢x ÷\ºÁuõS®. AuõÁx, JÆöÁõ¸Á›h•® C¸UQßÓ JÆöÁõ¸ ø£\õÄ®, ¦so¯zuõÀ, \Uv¯õÀ, Dºzx, D¢x Á¸ÁuõS®. ¦so¯ \Uv, P¼°À £n©õPzuõß ©õØÔ Áµ ÷Ásk©õ? {a\¯©õP AÀ». ¤ß Hß £nªßÔ, P¼²PzvÀ vÚ\› ÁõÌUøP |PºÁvÀø» Gߣx ÷£õÀ ÷zõßÖQÓx? ÷\ºzu ¦so¯zvÀ J¸ £[S® ¦so¯ \Uv¯õQ, Cv¾® J¸ £[S £n©õP ©õÔ Á¸QßÓx.

* GÚ÷Á, J¸ ©Ûuß ußÝøh¯ ¸¨£[PøÍ GÀ»õ® {øÓ÷ÁØÔU öPõÒÍ ÷Ásk©õÚõÀ, AÁß ÷\ºzxU öPõsk C¸UQßÓ ¦so¯ \Uvø¯U Pøµzx, Pøµzxz uõß AÁÝøh¯ ¸¨£[PøÍ, _P÷£õP[PøÍ {øÓ÷ÁØÔU öPõÒÍ •i²® Gߣøu •u¼À |ßS AÔP!

* BÚõÀ, P¼°÷» ö£¸®£õ÷»õ¸øh¯ ¸¨£® ¯õöuÛÀ, ""Ãk, Põº, |øP GßöÓÀ»õ® Áõ[P ÷Ásk®'' Gß÷Ó, ö£õ¸mPøÍ, ö\õzxUPøÍ÷¯ ÷\º¨£v÷»÷¯ |õmh•®, B²Ò •Êøu²÷© (ö\»ÁÈzxU) öPõÒÁuõÀ, CÁØøÓ Áõ[SÁuØSz ÷uøÁ¯õÚ £n \Uv¯õP, AÁµÁ¸øh¯ ¦so¯÷© ö£›x® Pøµ¢x Á¢x {ØQßÓx. AÁµÁ¸US¨ ¦so¯ £»÷© CÀø»ö¯ÛÀ, ‰uõøu¯›ß ¦so¯® öÁS ÂøµÂÀ Pøµ¯»õQÓx! CuÚõÀ ÷©¾»QÀ |ßÛø»°À EÒ÷Íõ¸®, öÁS ÂøµÂÀ §Ä»QÀ ¤Ó¨ö£kzx ÂkÁuõÀ Âsq»P EuÂU÷P £» Sk®£[PÐUS® ÁÈÁøP CÀ»õ©÷» ÷£õ´ ÂkQÓx.

* ÷©¾®, J¸Áº ¤µõºzuøÚ ‰»® GuøÚ²® ÷Pm£uÚõ÷»÷¯ Eh÷Ú÷¯ AÁ¸US A¢u¨ ö£õ¸Ò Á¢x ÷\ºÁvÀø». Cx÷Á ©õ¯õ Â÷|õu®! HöÚßÓõÀ, J¸Áº GßÚuõß ÷ÁsiU öPõshõ¾®, ö£›¯ Põº •uÀ ö£›¯ |øP Áøµ Gøu ÷ÁsiU öPõshõ¾®, AÁ¸øh¯ ‰uõøu¯ºPÒ AÁµÁ¸øh¯ ¦so¯ \Uvz vÓøÚ AÔ¢x, AuØSz ÷uøÁ¯õÚ ö£õ¸øÍ ©mk®uõß uõß B]¯õP¨ ö£ØÖz uµ øÁ¨£õºPÒ.

* BÚõÀ, P¼²PzvÀ JÆöÁõ¸ Sk®£zøu²® Pøµ÷¯ØÓ ÷Ási¯ ‰uõøu¯ºPÎß GsoUøP÷¯ ÷©¾»QÀ SøÓ¢x Á¸QßÓ ÷£õx, C¢u |ئso¯¨ £›©õØÓ¨ £›£õ»Ú¨ £h»•® ªPÄ® SøÓ¢x Á¸QßÓx. C¢{ø»°÷», P¼°À, JÆöÁõ¸ ©ÛuÝ® H÷uõ C¸UQßÓ PhÄÒ |®¤UøP÷¯õk ÁõÌUøPø¯ Kmh ÷Ási¯ {ø»USz uÒͨ£kQßÓõß. Cx •øÓ¯À», uUP¨ £SzuÔÄhßuõß G¨÷£õx® ö\¯À£h ÷Ásk®. CuØPõÚ BÓÔÄ, £›§µn©õP G¨÷£õx® C¯[Qh, ""AøÚzx® CÆÄ»QÀ C¯[SÁx, C¯UP¨£kÁx uUP Põµn[PÐh÷Úuõ®'' GßÓ Gsn® BǨ £vuÀ ÷Ásk®.

* xÁõu]z vv¨ §áõ £»ßPÒ öÁÖ©÷Ú £nzøu ©mk÷© ö£ØÖ u¸Á÷uõk ©mk©À»õ©À, £n©õÚx |ß•øÓ°÷» ö\»ÁÈ¢x, Ax÷Á £ß©h[S ¦so¯ \Uvø¯¨ ö£ØÖz uµ ÁÀ» |ØPõ›¯[PøÍ BUQz uµU Ti¯x® £n \Uvø¯²® ö£ØÔhÄ® EuÄÁuõS®. Euõµn©õP, ¡Ö ¹£õ´ J¸Á¸US¨ £n® ÷Ási C¸¢x, Ax Qmi ÂmhõÀ, AvÀ 5 ¹£õ´ AÀ»x 10 ¹£õø¯¯õÁx CuØPõÚ ö£õ¸øͯõÁx HøÇPÐUSz uõÚ, uº©©õP AÎUQßÓ ÷£õx, Cuß ¦so¯©õÚx, £ß©h[PõPz v¸®¤ Á¢x ö©ß÷©¾® |À» £n ÁµÁõP BUQz u¸QßÓx. CÆÁõÖ ¦so¯ \Uv ]Ó¨£õÚ ÁøP°÷» £n©õP ©õØÓ¨ ö£ÖÁuØSz xøn ¦›Áx®, xÁõu]z vv |õÎÀ BØÖQßÓ v¸©PÐUPõÚ Â÷\h©õÚ §øáPÍõS®.

* C¢u ©õºPÈ°À J¸ |õ÷ÍÝ® Âi¯ØPõø»°À, Aµ\º÷Põ°À ÿ_¢uµ ©íõ»ôªø¯²®, ÿ¦µ¢uõß B»¯zøu²® u›]US® £õU¯zøu¨ ö£ØÔk[PÒ!

÷©À

¯ h, um]nڮ, u x
P u 4, \U Q
19.12.2006
u

Qn[PPa \xzu]

* Cӯ | ""Qn[PP \xzu]'' vکP [SQx. | ]S [P Pu Ci ]zu _P Qn zh uzu ԯ A› uP CP][P u ] Pi [Ph APUS • Enzv uxP. x, PP ̢u uڮ, • |vUP Qn \Uvz u[PUS ] (R.V.[Ph) Azxa \ Ci ]zu _P, ]US xP x Pzv Pz uP Psnv› Pmh •UP[ PhUP a ]zu ›zu.! ]USz xP x Pzv Uv |P A ڨ Enzv!

* u \zSh xP so USa \ ], Ph Ai › Pmi sh xP x] hU P ֮ vUPsn uڨ SvPU Psk ¯u. C ‰ |zv G \kQ A |zv \UvP mk, Aئu uP uUP \S |i SS \zv ‰P U Ti Ezuz u›\[P BS.

* Pg]zv x[S sh yu (1088 nz vvP J) Bzv Qn z AP Au Pzv sh izuk Pm] uQ Pzxzu | • UQ x A! PĮ \Uv u Qn i. u•h U Pzuzu EQ \›P UP |hzu CuP, zvS AiQ, w UP[PUS BmmhP, Ӹh \US, n , AvP , B zuU Psk v v\› UP |hzx, uh A[PU SӣkP u ڨh , PU Sӣk, A[PU Sӣk, ASU Sӣk G u ڨP PǯP ̢x

& Pg^ sh yu Bzv \UQ, u Q, Ah, o mP, Ai um]nPU SӢux, Gmk •ݮ x, Qn zS PĮ Ÿv A \u, A , A E Ө hzxz uکP Azx u,

& | u›zxhݮ, v hݮ, Ev Pmkkhݮ,, Ezu Sn[Phݩ, ӸUS ߣkix u UP uS EuĮ. \UvP PUS u.

* Cv Qn[PPa \xzu]z vzv {a\P A ȣh si u Cx.

* SPn AQ vUPsn, vUPsn[P Gmk •UQ Qn \Uvz u[P Esk. C Į PPzv u GP sk GߣuP EzPzu AUPU Ti. Gmk Ahz vvP µu Cx uhx ȣh si u.

* u Pn[P \› •Ӱ u UP CuP, Cݮ vv , Qn \Uvz u[P AiUPi ȣmk u, J i, Cm]• Qmk. GuPP sk, Gi sk, H sk GߣuP Cm]U PmkPЮ ›kuk, Hu G x, Gx ]zuP ` CUS G֮ Am] \ Qn z AQPzu uS EuĮ.

¯ h, um]nڮ, u x
P u 5, u Q
20.12.2006
Bg\| ᯢv

* A\ G g\[Pzu, v\›z u Psh zx mk, A\ G AԲ uu EQ xP {Qx. B, Cݮ A\z vv US, •i |zu AԢx PЮ USzu Ahx PP! H, J vv Gx uh[SQx, •iQx Gߣu AԢx PЮ x, Auz vv USz u, Pzuk Cn ›US Sn[P uhQ.

* Pzuk H CǢx \u sk? P \Uvk Jmi Cx u B BS. P \Uvx u Eh ›n u B \Uv ¸zvh. u i Pzu Jmixu! Pn, Eh (]) P \Uv Ӣu, Ax Eh ""\Q'' kQu! G ]zv , P\Uv n E, Au Eh C, E ›u Eh "u, \h'' Gu EP TQx!

* Gzu P PP Cu, uUS \Pzu Aԯ Szu h Azvݮ, u \uP u SzvS B Szu AUPmk Cݮ, PP u, A US x, P w UP[PUS Bmmk, K, D {PUSu •أkQ. Cuu Hگ A {P P kQ. G, h B Pkzu A ߣkzuux UP J \P x \.

* oPЮ, u[PЮ u Szu PĮ z xvUQ Gߣu u S C• AԢx P, G \x? h G u S oP, u[Pͨ C• uP Gh mk Qx! oPЮ, u[PЮ u Szvڨ h ‰ •u Pn, u CzvP C u \uP Azx B { Szuu!

* Gzu P PP Cu, Cv |, Q, |m\zv, P, Pn Ix Ax H P P SkPͯx J u v• AԢx P sk. |mk •Өi, J | Gߣx |ε ӨuP | AԢvu, `› Eu |zvu u g\[P •Өi Auu | UQx G Pou ]Өhx! Cu [Pzv EP gbڮ GS P• |S Pۢx .

* Cu |m\zv, P, Pn C uh[SQ, •iQ |zu vڢu֮, g\[Pzu zx izxU Px, AԢx Px E[PͲ Aԯ E[PU Pzuk Jmia \ |S uS EuQx. v•, Pzv , Pzxzu Aԯ v Gu J • C.

* EunP, |, 19.12.2006 \UQ C 7.47 oUS uh[Q A\z vvx, C •۵ 7.32 AQx. CP, vڢu֮ Auuz vv, |m\zv, P Pn { CUQ Pzu AԢx Px J PU P P!

* Cӯ \ A\ vzv, P 11.12 oUSU Pmh |m\zv {, ‰ |m\zv Ӣx, Aݩu ᯢv vکPĮ ›UQx. Cͯ S u CĻQ GvPP v \UvPP. AP | UPP, |UP {ӢuP, |أsk EhP κu u [P \•u \uP, |UP EuP CUS. CuS Eux Aݩ ȣh! CbPu Akzu u•Ӱ P BQP!

* B uu i.., Pmh, .].i. uz w Ena]PUS kzx [P Cͯ u• •ӯ P \zvߣ Bmmk, w P \uS, w UP[P BmPuS {ӯ PP u P \x. C |hz u•P xUP vu, [Pzv G | \•uzu GvUP •i? USu PiPPz u UP |›k! gbڮ, |PŸP G › Ծ wu ux P P PP ͺx PsiUQ.

* G, |•h u u\zv sh ȣmk •P Ӣvhx, Cͯ SzuU PUP Aݵz v• Cͯ u•Ӱں B̢u |UPh ux n[Q u sk. Bg\|US E›zu xvP Cͯ Szvں vڢu֮ |•Ӱ Kv uk Aium]n, A[P um]n, |h um]n {u• B u sk. C •ӯ a\›•, |UP• ڮ, Eͮ, Eh θ. Ps |S Sx CUS. Cv Psni kQ { Hأhx.

* P Cͯ v •ӯP C ȣhi, w {Pߣ \mk, Eh vڲ, zvڲ CǢx PǯQ, vQ, 30&35 v C CǢx, |kzu u, •xz uzu AhQ Eh _zv Hأmk k. P CuS •ʨ ֨Qں.

*Aݵ Cͯ SzuU PUP Ezu u ‰zvPU PPzv [Su, . v• P, Aݵ 108 • Aium]nP u, Aݩ xvP | •x Chhx Kxu G |أUP[P G E[P PUS \U Pk[P.

* \[Pmk & hͮ AQ E A\P u B Bg\| ‰zv GzuPz w Sn[PͲ wUP PĮ \Uv u ‰zv!

* s PUS, xUP, \u u, ߩo u ȣk |UPzu u S.

* Cӯ Aݩu ᯢv |

* o Pmi uzv AЮ Bg\|,

* { { AЮ Bg\|,

* Au P Bg\|,

* PPU T n[Q { E Bg\|

* \g^ z u[Q P Bg\|,

* ‰US • { n[S P Bg\|

& GP, SӢux 12 P Aݩ ‰zvP C u›]x \uS.

* ]u AP E Ba\Ҧ shz yo AQ Bg\|, PĮ \Uv u ‰zv. PUS, sPUS, |UPzu |P AUQ Ezu ‰zv, \UQ, ‰|m\zv | C‰zvUS snU Pku, , u `mku B P ȣmk •P PUPsk Aݩu ᯢv, v v ȣmh ]ӨPU PsikP!

 

1.12.2006 To 10.12.2006 | 21.12.2006 To 31.12.2006